dermatron_logo

ÁSZF

1. Fogalmak

1.1. www.egeszsegprogram.eu weboldal

A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram 2010-2020-2030 hivatalos webes kommunikációs eszköze, a Tartalom szolgáltatója (a továbbiakban: www.egeszsegprogram.hu vagy honlap).

1.2. Tartalom

A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó és állóképes híranyag, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől.

1.3. Felhasználó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a honlap tartalmát (regisztrációval vagy anélkül)felhasználja, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja. Kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel.

2. A Tartalom felhasználása

2.1. Médiafelhasználás

Felhasználó a Tartalmat a médiatájékoztatás keretei között, lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül jogosult átvenni, továbbá a 3.1.1. – 3.1.3. pontokban felsoroltak betartásával – módosítani, kiegészíteni, ahhoz magyarázatot fűzni, továbbá sokszorosítani és terjeszteni. A Tartalom promóciós, vagy egyéb reklámcélú felhasználása, továbbá annak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele, az oldal tükrözése, szigorúan tilos.

2.1.1. A honlap szöveges tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy – a honlapról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változtatás nélkül közölt anyag esetén a www.egeszsegprogram.eu -t, mint forrást feltünteti;

– a honlapról átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;

– amennyiben a kiadott híranyaggal kapcsolatban a honlapon javítás, kiigazítás, pontosítás kerül kiadásra, vagy a híranyag a honlap üzemeltetője által visszavonásra kerül, úgy mindezt a már átvett, közzétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási, vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, kiigazítja, pontosítja vagy érvényesíti, a továbbiakban pedig az eredeti híranyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal;

– a hír javításának, pontosításának vagy visszavonásának elmaradása miatt, illetve a hírfeldolgozásból adódó – pl. címváltoztatás, átszerkesztés, stb. – harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy a Tartalom szolgáltatójának, ill. a honlap üzemeltetőjének felelőssége ez esetekben kizárt;

– a Tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve) részben, vagy egészében nem tárolja,

– adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.

2.1.2. A honlap állóképes tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy
– a honlapról átvett fotókat a következő forrásmegjelöléssel közli: „fotós neve, egeszsegprogram..eu”;
– a fotó képaláírását csak a képpel együtt teszi közzé. A képpel nem illusztrálhat más hírt, vagy szöveget abban az esetben, ha ez a kép eredeti mondanivalójával ellentétben áll;
– a fényképfelvétel(eke)t harmadik fél számára továbbfelhasználásra nem adja tovább, a fényképfelvétel(ek)ből archívumot nem képez;
– a fényképfelvétel(ek) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát különösen annak szereplőit sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg, a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására;
– kizárólag az azon szereplő forrásmegjelöléssel ad közre, azokból archívumot nem képez.

2.1.3. A honlap mozgóképes tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy
– a honlapról átvett videókat a következő forrásmegjelöléssel közli: „forrás: www.egeszsegprogram.eu”;
– a videó aláírását csak a képpel együtt teszi közzé;
– a videó(ka)t harmadik fél számára tovább felhasználásra nem adja tovább, a videó(k)ból archívumot nem képez;
– a videó(k) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát különösen annak szereplőit sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg abban az esetben, ha ez a videó eredeti mondanivalójával ellentétben áll; a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására.

2.2. Szabad felhasználás

Felhasználó a Tartalom tekintetében jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra azzal, hogy a felhasználás valamennyi módja esetén a forrást és a szerző nevét a jelen „Felhasználási feltételek”-ben meghatározott módon köteles feltüntetni, a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. Szigorúan tilos a Tartalom hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználása még abban az esetben is, amennyiben az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja.
Tilos továbbá a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.

2.3. A Tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása

A Tartalom a Felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.
3. Védjegyek és logók használata

A honlapon található valamennyi logó, védjegy, grafikai és arculati elem oltalom alatt áll, jogok tulajdonosa a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030. A védett elem másolása, tükrözése, felhasználása a jelen felhasználási feltételek 2. pontjában megfogalmazott forrás megjelölésére vonatkozó előírás kivételével tilos.

4. Adatkezelés

A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030 anonim formában valósul meg, személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

5. Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések

A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.
A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.
A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus, illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért valófelelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.
A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.

A honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen „Felhasználási feltételek” egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlapkezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén Felhasználó a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele szemben az Szjt. és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható. A jelen „Felhasználási feltételek” nem vonatkoztathatóak a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030, mint jogtulajdonos honlapjaiba tartozó tematikus honlapok tartalmának felhasználására, továbbá nem vonatkoznak a tematikus honlapjainak kezelőire. Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak, a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997.évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.